Mae CRhA Ysgol Pen-y-Garth yn un gweithgar iawn sydd yn hanfodol bwysig iawn i fywyd yr ysgol.
 
Mae cefnogi’r GRA yn ffordd  fuddiol  iawn i godi arian ychwanegol ar gyfer offer cyfrifiadurol ac adnoddau ar gyfer cynlluniau sy’n gwella profiadau bywyd ysgol ein disgyblion. Mae’n  gyfle ardderchog hefyd i wneud ffrindiau newydd a mwynhau ein nosweithiau cymdeithasol amrywiol drwy gydol y flwyddyn fel noson siopa, cwis a bingo yn ogystal a disco, cystadleuthau ac ymweliadau ar gyfer y plant. Mae yna ddau brif ddigwyddiad yn ystod y flwyddyn , sef  Ffair Nadolig  a Ffair Haf lle gwelwn bawb yn dod at ei gilydd gyda stondinau, gemau, bwyd a chael  llawer o hwyl! 
Yn ddiweddar mae’r arian a godwyd wedi ei ddefnyddio i brynu nifer o ipads a chluniaduron ar gyfer yr ysgol yn ogystal â byrddau gwyn rhyngweithiol ychwanegol ac offer a gemau ar gyfer blant y Cyfnod Sylfaen.
 
Mae rhai yn credu na allant ymuno â’r GRA gan nad ydynt yn siarad Cymraeg, ond dydy hyn ddim yn wir. Croesawn ystod eang o bobl gan gynnwys, teidiau, neiniau a gofalwyr sy’n siarad Cymraeg a Saesneg yn ogystal â rhieni ac athrawon. Nid ysgol i’r plant yn unig yw hon ond ein hysgol ni hefyd a dyma  ffordd wych i fod yn rhan o gymuned yr ysgol. 
 
Os hoffech fod yn rhan o’r codi arian drwy drefnu digwyddiad, cynorthwyo neu ddod i’r cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn, yna cysylltwch fel y gallwn eich cynnwys! Gallwch gysylltu â fi Rebecca Crosbie (Cadeirydd eleni) ar beckcrosbie@yahoo.co.uk neu dilynwch ni ar  ein Tudalen Facebook:            Pen-Y-Garth CRhA/PTA  neu wrth drydar  ar Trydar : CRA Pen-Y-Garth PTA. 
 
 
Ysgol Pen y Garth has an active PTA which is an important part of our school life.  
 
Supporting the PTA is a really beneficial way to help raise funds for extra IT equipment and resources, and special projects that improve the overall experience and school life of our pupils. It’s also a great opportunity to make new friends and enjoy several social events throughout the year such as shopping evenings, quiz and bingo nights, as well as events just for the children such as discos, competitions and trips. Our two main events of the year, our Christmas and summer fairs, always see everyone come together with stalls, games, food and lots of fun!  
 
 
Recently, funds raised from the PTA have purchased multiple new laptops and ipads for the school, as well as extra interactive boards for the classrooms as well as new outdoor toys and games for the lower years. 
 
 
Some people may feel that they can’t join the PTA because Welsh is not their first language, but this is certainly not the case. We welcome a diverse and wide variety of people from grandparents, carers, Welsh and English speakers as well as parents and teachers.  It’s not just your children’s school, it’s ours too and this is a great way to be a part of our school community. 
 
 
If you would like to get involved by helping organise an event, helping out at an event, or if you’d like to come to our meetings held throughout the year, please get in touch as we would love to include you! You can contact me, Rebecca Crosbie [this year’s chair] at beckcrosbie@yahoo.co.uk or catch up with us on our Facebook page: Pen-Y-Garth CRhA/PTA  or on Twitter: CHA Pen-Y-Garth PTA.